Contacts

ADDRESS
Showroom Przhonska
04071, Kyiv, Ukraine
Kozhumyatska 14b str., studio 2
info@przhonskaya.com
SALES OFFICE
sales@przhonska.com

PRESS OFFICE
pr@przhonskaya.com
FOLLOW US
facebook
instagram